< Individuālas sociālā darbinieka konsultācijas;

< atbalsta sniegšana un palīdzība klientu problēmsituāciju risināšanā;

< atbalsta un izglītojošās grupas;

< informācijas sniegšana par sociālo pakalpojumu veidiem, klienta tiesībām un pienākumiem;

< saturiskas brīvā laika pavadīšanas iespējas;

< aktivitātes sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanai.